Czym jest ADR

ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów niebezpiecznych, sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. Obowiązuje obecnie w 46 krajach. Zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, określa Ustawa o transporcie towarów niebezpiecznych. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek, jest obowiązany prowadzić nadzór wewnętrzny nad tymi czynnościami i w tym celu wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych.

SPRAWDŹ CZY NASZE USŁUGI SĄ NIEZBĘDNE W TWOJEJ FIRMIE
 • Czy na teren zakładu wjeżdżają lub wyjeżdżają pojazdy z tablicami barwy Pomarańczowej ?
 • Czy na dokumencie przewozowym widnieje nazwa waszego zakładu? Jako nadawcy – odbiorcy
 • Czy dokonuje się na terenie operacji rozładunku lub załadunku towarów niebezpiecznych ?
 • Czy opakowania na magazynie mają oznaczenia UN... ?
 • Czy na opakowaniach naklejone są oznakowania ADR ? ( kolorowe rąby )
 • Czy Państwa pracownicy uczestniczą przy czynnościach rozładunkowych, załadunkowych, przeładunkowych z użyciem towarów niebezpiecznych. Sprawdzają stan opakowań , ilości rozładowywane... ?
 • Czy pracownicy posiadają w Aktach Personalnych odpowiednie zaświadczenie o przeszkoleniu ADR ?
 • Czy na terenie zakładu są wyznaczony jest Plany Ochrony ?
 • Czy są składane sprawozdania roczne do Wojewody z ilości załadowanych – przewiezionych – rozładowanych towarów niebezpiecznych ?
  Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na jedno lub więcej pytań – skontaktuj się z nami.
ADR (fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. Została ratyfikowana przez Państwo Polskie w 1975 r. Przepisy umowy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim. Umowa obowiązuje obecnie w 46 krajach.
DGSA (en: Dangerous Goods Safety Advisers) – Stowarzyszenie doradców ds. Bezpieczeństwa w Transporcie Towarów Niebezpiecznych, w Polsce ma zasięg ogólnokrajowy. Stowarzyszenie zrzesza certyfikowanych w UE doradców ds. ADR w transporcie lądowym (drogowym i kolejowym), morskim i powietrznym.
Kontrolę przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z tym przewozem wykonują:
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego – na drogach, parkingach oraz na terenie przedsiębiorcy posiadającego towary niebezpieczne;
 • funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej – na terenie przedsiębiorcy posiadającego towary niebezpieczne;
 • policjanci – na drogach i parkingach;
 • funkcjonariusze Straży Granicznej - na drogach i parkingach;
 • inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy – na terenie przedsiębiorcy posiadającego towary niebezpieczne;
 • funkcjonariusze służby celnej;
 • żołnierze Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych – w stosunku do pojazdów Sił Zbrojnych;
 • uprawnieni pracownicy Państwowej Agencji Atomistyki – na parkingach oraz na terenie przedsiębiorcy posiadającego towary niebezpieczne;
 • uprawnieni pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego – na parkingach oraz na terenie przedsiębiorcy posiadającego towary niebezpieczne;
 • uprawnieni pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska – na parkingach oraz na terenie przedsiębiorcy posiadającego towary niebezpieczne;
 • uprawnieni pracownicy zarządów dróg - w miejscach określonych w ich Uprawnieniach.